Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs

        Sarmīte Lērme


  • sekmē bērnu iekļaušanu mācību procesā, to pielāgojot atbilstoši katra spējām un vajadzībām,
  • novēro un veic pedagoģisko izvērtēšanu spēju, prasmju vai mācību sasniegumu jomā,
  • sagatavo rakstisku izvērtējumu par bērna mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja bērns apmeklēs pedagoģiski metodisko komisiju,
  • konsultē skolotājus un vecākus par savas kompetences jautājumiem un palīdzības iespējām.Psihologs

Logopēds

Sanda Strade Zvaigznīte


Logopēds ir:

  • valodas un runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu;
  • draugs, kurš palīdz skaidri izrunāt skaņas, palīdz atcerēties daudzos burtiņus, sakārtot tos secībā, lai nejūk zilbes, vārdi un teikumi.

Nodarbības tiek organizētas rotaļu veidā, aicinot bērnus darboties pašiem.